Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Medycyna szkolna


MEDYCYNA SZKOLNA W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Gabinety Medycyny Szkolnej sprawują opiekę nad uczniami. Pielęgniarki zapewniają dostęp do świadczeń w wymiarze czasu pracy odpowiadającym liczbie uczniów w danej szkole.

 

CELEM DZIAŁALNOŚCI PIELĘGNIARKI MEDYCYNY SZKOLNEJ JEST:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów.

 

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD UCZNIAMI:

 • porada ogólna pielęgniarska;
 • wykonywanie badań przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 • współorganizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 • identyfikacja oraz opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi;
 • stały monitoring stanu uodpornienia i wyszczepialności;
 • analiza absencji szkolnej i na zajęciach wychowania fizycznego;
 • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • wspomaganie uczniów z ograniczoną sprawnością ruchową i intelektualną w pełnieniu roli ucznia;
 • planowanie i realizowanie działań pielęgniarskich w stosunku do uczniów, rodziców ucznia niepełnosprawnego, przewlekle chorego we współpracy z lekarzem POZ, pedagogiem szkolnym;
 • współudział w opiece nad uczniem ze środowisk patologicznych;
 • udział w planowaniu i realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej uczniów;
 • prowadzenie profilaktyki fluorkowej zębów w klasach 1-6 szkoły podstawowej.

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO